Chocolate Churro

45/dozen Mini $36/2 dozen Vegan, Dairy Free, Egg Free, Soy Free