Chocolate Chip Cookie

$47/dozen Mini $36/2 dozen Vegan, Dairy Free, Egg Free, Soy Free